Các nguồn lực dành cho gia đình tại Texas

Tìm kiếm các tổ chức và chương trình hỗ trợ gần nơi quý vị sống.

Nguồn việc làm

  • WorkInTexas.com — một nguồn tìm kiếm việc làm trực tuyến toàn diện và hệ thống phù hợp được Texas Workforce Commission (Uỷ ban Nhân lực Texas) và mạng lưới nhân lực tiểu bang, Texas Workforce Sollutions (Các Giải pháp nhân lực Texas) phát triển và duy trì. Các cá nhân tìm kiếm một công việc mới, công việc khác hoặc một công việc làm thêm có thể đăng tải hồ sơ, danh sách công việc tìm kiếm (bao gồm tất cả các công việc của các cơ quan tiểu bang Texas), có được thông tin liên lạc của chủ sử dụng lao động để xin việc, nhận thông tin về thị trường việc làm và nhận hàng loạt các dịch vụ khác cũng có sẵn thông qua Workforce Solutions Office (Văn phòng giải pháp nhân lực) trong toàn tiểu bang.
  • Texas Workforce Development Boards (Các Uỷ ban phát triển nhân lực Texas) — Tìm Văn phòng giải pháp nhân lực gần nhất của quý vị để được hỗ trợ về các chương trình đào tạo nghề, bao gồm chương trình đào tạo tại chỗ và tùy chỉnh, điều kiện hội đủ tham gia chương trình và phát triển sự nghiệp.

Chăm sóc trẻ em và giáo dục sớm

  • Quy Chế Quản Lý Hoạt động Giữ Trẻ — Cơ quan cấp phép hoạt động giữ trẻ của Tiểu Bang Texas
  • Cách Lựa Chọn Dịch Vụ Giữ Trẻ — Chiến dịch của Ủy Ban Sức Khỏe và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas về các mối nguy hiểm của dịch vụ giữ trẻ không được quản lý
  • Start Smart Texas – cung cấp các lời khuyên MIỄN PHÍ về nuôi dạy con cái cho trẻ em từ 0 đến 8 tuổi. Start Smart Texas hỗ trợ các gia đình và cộng đồng trong việc khuyến khích các gia đình tham gia, giúp trẻ em chuẩn bị sẵn sàng vào mẫu giáo, và thông thạo kỹ năng đọc và toán trình độ lớp ba

Khởi đầu thuận lợi và khởi đầu thuận lợi sớm

Mẫu giáo

Nguồn tài chính

Sức khoẻ và Dinh dưỡng

Phát triển Trẻ em

Hỗ trợ gia đình