Chuẩn Bị Sẵn Sàng Đi Học

Con tôi có hội đủ điều kiện tham gia  lớp mầm non trường công lập (Pre-K) không?

Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Mầm Non cả ngày, đứa trẻ phải ít nhất bốn tuổi trước ngày 1 tháng Chín của năm học hiện tại và hội đủ ít nhất một trong các tiêu chí sau đây.  Các tiêu chí tương tự áp dụng cho các trẻ em ba tuổi để hội đủ điều kiện tham gia các chương trình nửa ngày.

 • Không thể nói và hiểu tiếng Anh
 • Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nghĩa là học sinh hội đủ điều kiện tham gia chương trình ăn trưa miễn phí hoặc giảm giá của quốc gia (Tìm các bảng đối chiếu thu nhập của năm hiện tại ở đây.)
 • Đang ở tình trạng vô gia cư
 • Là con của một quân nhân đang tại ngũ trong quân lực Hoa Kỳ
 • Là con của một quân nhân trong quân lực Hoa Kỳ
 • Đang hoặc đã từng nằm trong sự giám hộ của Cơ Quan Dịch Vụ Bảo Vệ và Gia Đình
 • Là con của một người hội đủ điều kiện nhận Giải Thưởng Ngôi Sao Texas theo diện cảnh sát, lính cứu hỏa, hoặc nhân viên tiếp ứng y tế khẩn cấp

Để biết thêm thông tin, xem Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện tham gia chương trình Mầm Non của TEA

Chương trình hợp tác giữ trẻ/Mầm Non là gì?

Chương trình hợp tác giữ trẻ/Mầm Non là sự hợp tác giữ một chương trình Mầm Non công lập và một hoặc nhiều chương trình giữ trẻ được xếp hạng chất lượng để cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em từ ba đến bốn tuổi. Cũng còn được gọi là “chương trình hợp tác giáo dục mầm non”.

*Các chương trình giữ trẻ có chứng nhận 3 và 4 sao của Texas Rising Star hội đủ điều kiện tham gia các chương trình hợp tác Mầm Non. Truy cập trang mạng TEA này để biết thêm thông tin.

Chương trình hợp tác giữ trẻ/Mầm Non mang lại những lợi ích gì?

Đối với các gia đình, chương trình hợp tác có thể mang lại những lợi ích sau đây:

 • Nội dung chương trình nhất quán giữ dịch vụ giữ trẻ trước/sau giờ học và ngày học
 • Giờ học thuận tiện hơn cho các phụ huynh đi làm cần dịch vụ giữ trẻ cho cả ngày làm việc
 • Giáo trình chăm sóc trẻ em phù hợp với học khu địa phương để giúp học sinh chuẩn bị đi học hiệu quả hơn.
 • Các học sinh và gia đình có thể tiếp tục ở lại các địa điểm giữ trẻ quen thuộc của mình
 • Có thể duy trì hiệu quả hơn dịch vụ giáo dục và chăm sóc cho trẻ em
 • Nội dung chương trình Mầm non chất lượng cao và hỗ trợ hiệu quả hơn để giúp học sinh mẫu giáo chuyển tiếp sang trường công lập.

Để biết thêm thông tin về các Chương Trình Hợp Tác Mầm Non, vui lòng truy cập trang mạng Chương Trình Hợp Tác Mầm Non của TWC