Chúng tôi kết nối các bậc phụ huynh tại Texas với các thông tin cập nhật về làm cha mẹ, các ý tưởng, và các nguồn lực tại chỗ.

Được phát triển bởi Texas Workforce Commission (Ủy ban Nhân lực Texas), mục đích của Texas Child Care Solutions (Các Giải pháp chăm sóc trẻ tại Texas) là giúp cha mẹ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tiếp cận các nguồn lực và thông tin nhằm hỗ trợ họ đưa ra các lựa chọn có nhận thức đáp ứng nhu cầu của chương trình và nhu cầu chăm sóc trẻ của họ.

Get the latest information on COVID-19 from Texas Workforce Commission and Child Care Regulation

Tìm hiểu thêm về Texas Child Care Solutions