Tổng quan Các Dịch vụ Chăm sóc Trẻ

Chương trình dịch vụ chăm sóc trẻ em của Ủy ban Lực lượng Lao động Texas (TWC)  cung cấp hỗ trợ tài chính (còn được gọi là trợ cấp) để chăm sóc trẻ em cho các gia đình đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp lâu dài bằng cách cho phép cha mẹ làm việc hoặc tham gia các hoạt động đào tạo hoặc giáo dục lực lượng lao động. Chương trình này cố gắng giáo dục phụ huynh về sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng, tăng cường học tập sớm của trẻ em và hỗ trợ các chương trình học tập sớm nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Các gia đình hội đủ điều kiện có thể lựa chọn trong số các chương trình giữ trẻ sau đây đã đáp ứng các yêu cầu của địa phương và tiểu bang:

  • Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động
  • Các gia đình giữ trẻ có giấy phép hoạt động hoặc đã đăng ký hoạt động
  • Những người cung cấp dịch vụ là họ hàng thân thích (chẳng hạn như người nhà) hiện đã trên 18 tuổi, và là ông/bà nội ngoại, cố nội/ngoại, cô/dì, chú/bác hoặc anh chị em của những trẻ em được trông nom chăm sóc

Để tìm hiểu thêm về các loại chương trình chăm sóc trẻ em này, hãy truy cập trang Quy định chăm sóc trẻ em (CCR) các loại hoạt động chăm sóc trẻ em .

Để tìm các chương trình giữ trẻ có sẵn trong khu vực của bạn, hãy truy cập Cổng thông tin về tình trạng sẵn của dịch vụ chăm sóc trẻ em Texas.

Để biết thêm thông tin về việc tìm dịch vụ giữ trẻ chất lượng, truy cập trang mạng “Lựa Chọn Cơ Sở Giữ Trẻ Chất Lượng