Tổng quan Các Dịch vụ Chăm sóc Trẻ

Chương trình dịch vụ giữ trẻ của Ủy Ban Nhân Lực Texas (TWC)  trợ cấp chi phí giữ trẻ cho các gia đình có thu nhập thấp, khuyến khích khả năng độc lập kinh tế lâu dài qua việc tạo điều kiện cho các phụ huynh làm việc hoặc tham gia các hoạt động học tập hay huấn luyện dạy nghề. TWC cũng cung cấp thông tin cho các phụ huynh về tình trạng có sẵn dịch vụ giữ trẻ chất lượng, qua đó giúp trẻ em học tập hiệu quả hơn ở độ tuổi mầm non.

Các gia đình hội đủ điều kiện có thể lựa chọn trong số các chương trình giữ trẻ sau đây đã đáp ứng các yêu cầu của địa phương và tiểu bang:

  • Các trung tâm giữ trẻ có giấy phép hoạt động
  • Các gia đình giữ trẻ có giấy phép hoạt động hoặc đã đăng ký hoạt động
  • Những người cung cấp dịch vụ là họ hàng thân thích (chẳng hạn như người nhà) hiện đã trên 18 tuổi, và là ông/bà nội ngoại, cố nội/ngoại, cô/dì, chú/bác hoặc anh chị em của những trẻ em được trông nom chăm sóc

Để tìm hiểu thêm về các dạng chương trình giữ trẻ này, truy cập trang mạng của Cơ Quan Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ (CCR) tại: https://hhs.texas.gov/services/safety/child-care

Để tìm các chương trình giữ trẻ trong khu vực của quý vị, truy cập trang mạng:
http://www.dfps.state.tx.us/Child_Care/Search_Texas_Child_Care/default.asp

Để biết thêm thông tin về việc tìm dịch vụ giữ trẻ chất lượng, truy cập trang mạng “Lựa Chọn Cơ Sở Giữ Trẻ Chất Lượng