Các Nguồn thông tin về Dinh dưỡng

  • Phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em (WIC) — một chương trình về dinh dưỡng giúp phụ nữ mang thai, các bà mẹ mới sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi ăn ngon, tìm hiểu về dinh dưỡng và sức khoẻ thông qua chương trình giáo dục và tư vấn về dinh dưỡng, danh sách các thực phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ tiếp cận chương trình chăm sóc sức khoẻ dành cho phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp
  • Chương trình Hỗ trợ Bổ sung Dinh dưỡng (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) — một chương trình được liên bang tài trợ để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp đủ tiêu chuẩn mua các thực phẩm dinh dưỡng từ các cửa hàng thực phẩm địa phương
  • Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia (National School Lunch Program, NSLP) — chương trình bữa ăn cung cấp cho học sinh hội đủ điều kiện với các bữa ăn miễn phí hoặc được giảm giá. Hãy liên hệ với học khu địa phương của quý vị để tìm hiểu cách nộp đơn
  • ChooseMyPlate.gov — cung cấp thông tin để lập các chế độ ăn lành mạnh hơn bằng nhiều nguồn lực và công cụ