Các Nguồn lực dành cho Trẻ em có Nhu cầu Đặc biệt

Có nhiều nguồn lực dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt bao gồm các vấn đề sức khoẻ mãn tính hoặc khuyết tật. Các nguồn lực sau hỗ trợ cha mẹ đưa ra những quyết định có nhận thức bằng cách cung cấp cho họ những ý kiến và lựa chọn. cho các gia đình có trẻ nhỏ

Dịch vụ cho trẻ em

Hỗ trợ cho phụ huynh

  • Trung tâm Thông tin và Tài nguyên dành cho Phụ huynh (CPIR) – kết nối phụ huynh với Trung tâm Thông tin và Đào tạo Phụ huynh (PTI) và Trung tâm Nguồn lực Phụ huynh Cộng đồng (CPRC) của tiểu bang của họ, những người làm việc với các gia đình có trẻ em từ sơ sinh đến 26 tuổi, giúp cha mẹ tham gia hiệu quả vào việc giáo dục và phát triển của con họ, đồng thời hợp tác với các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách để cải thiện kết quả cho tất cả trẻ em khuyết tật.
  • Hỗ trợ Kỹ thuật Mầm non (ECTA) – ECTA cung cấp các nguồn lực cho các gia đình và các chương trình chăm sóc trẻ em đang tìm kiếm sự hỗ trợ và hướng dẫn để đảm bảo thu nhập tốt nhất, tích cực nhất có thể cho trẻ em trong cuộc sống của chúng, những người có hoặc có nguy cơ chậm phát triển hoặc khuyết tật trong nhiều môi trường mầm non. Hướng dẫn viên tiếng Tây Ban Nha có sẵn.
  • Navigate Life Texas – tài nguyên và hỗ trợ cho các gia đình nuôi dạy trẻ khuyết tật
  • Người bạn đồng hành của phụ huynh – En Español – hướng dẫn dành cho cha mẹ Texas và người chăm sóc trẻ em được chẩn đoán hoặc nghi ngờ khuyết tật từ sơ sinh đến 5 tuổi
  • Texas Parent to Parent – En Español – cung cấp hỗ trợ và thông tin cho các gia đình và trẻ em khuyết tật, tình trạng sức khỏe mãn tính và tâm thần, và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác.
  • Hiểu về sàng lọc phát triển &; can thiệp sớm – tài nguyên (bao gồm cả video) dành cho cha mẹ nêu bật các mốc phát triển, sàng lọc phát triển và các dịch vụ Can thiệp sớm (ECI) dành cho gia đình có trẻ nhỏ

Hòa nhập thời thơ ấu

Giáo dục đặc biệt

Trẻ em có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt