Các Nguồn lực dành cho Trẻ em có Nhu cầu Đặc biệt

Có nhiều nguồn lực dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt bao gồm các vấn đề sức khoẻ mãn tính hoặc khuyết tật. Các nguồn lực sau hỗ trợ cha mẹ đưa ra những quyết định có nhận thức bằng cách cung cấp cho họ những ý kiến và lựa chọn.