Các chương trình hợp tác mầm non

Chương Trình Hợp Tác Mầm Non là gì?

Chương trình hợp tác giữ trẻ/Mầm Non là sự hợp tác giữ một chương trình Mầm Non công lập và một hoặc nhiều chương trình giữ trẻ được xếp hạng chất lượng để cung cấp dịch vụ giáo dục và chăm sóc chất lượng cao cho trẻ em từ ba đến bốn tuổi. Cũng còn được gọi là “chương trình hợp tác giáo dục mầm non”.

*Các cơ sở giữ trẻ có chứng nhận 3 và 4 sao của Texas Rising Star hội đủ điều kiện tham gia các chương trình hợp tác Mầm Non. Truy cập trang mạng TEA này để biết thêm thông tin.

Các hoạt động hợp tác chính quy tồn tại khi các trẻ em ba và bốn tuổi tham gia  chương trình giữ trẻ được trợ cấp với một cơ sở có chứng nhận 3 – hoặc – 4 sao của Texas Rising Star và chương trình mầm non ở trường công lập. Việc này giúp các học sinh hội đủ điều kiện có cơ hội nhận dịch vụ giữ trẻ toàn diện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các phụ huynh đi làm.

Lớp học thực tế thường ở trong một trung tâm giữ trẻ hạng 3 hoặc 4 sao Texas Rising Star, tuy nhiên cũng có thể tại một khu học xá. Giáo viên phải hội đủ các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có văn bằng cử nhân, và có thể là nhân viên của học khu hoặc trung tâm giữ trẻ đó. Có thể tìm hiểu về các yêu cầu trình độ năng lực khác ở đây (các tờ chiếu 11–22). TWC và TEA cung cấp một mạng lưới hỗ trợ vững chắc để giúp các chương trình giữ trẻ đáp ứng được các yêu cầu này.

Các hoạt động hợp tác không chính quy tồn tại khi một học khu và một hoặc nhiều trung tâm giữ trẻ cùng chia sẻ các nguồn tài lực và thông tin với nhau. Ví du, học khu có thể chia sẻ các yêu cầu về tình trạng sẵn sàng đi học và huấn luyện phát triển nghiệp vụ cho một giáo trình học chung, trong khi trung tâm giữ trẻ mời các giáo viên Mầm non của học khu tham gia các hoạt động huấn luyện về Conscious Discipline™ hoặc các phương pháp kỷ luật và dạy dỗ phù hợp với trình độ phát triển.

Nguồn: RECESS Initiative grantee, Commit Partnership with Early Matters Dallas

Các hoạt động hợp tác mang lại những lợi ích gì?

Đối với chương trình giữ trẻ, các hoạt động hợp tác có thể mang lại những lợi ích sau đây:

  • Sĩ số học sinh ghi danh học có thể cao hơn và tình trạng tài chánh ổn định hơn nhờ tiếp tục đủ lớp cho các trẻ em ba và bốn tuổi, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và/hoặc nguồn ngân quỹ đài thọ từ học khu địa phương.
  • Cơ hội chia sẻ kiến thức và học hỏi từ các giáo viên có trình độ học vấn và kinh nghiệm khác
  • Định hướng giúp các phụ huynh và học sinh chuyeern tiếp từ mẫu giáo sang trường công lập
  • Tăng cường thông tin và trợ giúp cho các trẻ em để giúp các em đạt các yêu cầu về chuẩn bị sẵn sàng đi học của học khu địa phương
  • Tăng cường các nguồn lực và cơ hội phát triển nghiệp vụ

Để biết thêm thông tin về các Chương Trình Hợp Tác Mầm Non, vui lòng truy cập  trang mạng Chương Trình Hợp Tác Mầm Non của TWC.