Tiêu Chuẩn Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Giữ Trẻ

Các gia đình đủ điều kiện của trẻ em dưới 13 tuổi có thể nhận được hỗ trợ tài chính chăm sóc trẻ em để trang trải một phần hoặc trong một số trường hợp, tất cả các chi phí chăm sóc trẻ em để cha mẹ có thể làm việc, tìm việc làm, đi học hoặc tham gia đào tạo. Hỗ trợ chăm sóc trẻ chỉ có sẵn dành cho trẻ em dưới 13 tuổi thuộc một trong bất kỳ trường hợp sau:

  • Cha mẹ đang nhận hoặc đang chuyển sang nhận trợ cấp công cộng
  • Đang nhận hoặc cần các dịch vụ bảo vệ
  • Các gia đình có thu nhập thấp

Workforce Development Boards (Ban Phát triển Nhân lực) điều hành các dịch vụ chăm sóc trẻ thông qua các văn phòng Workforce Solutions (Các Giải pháp Nhân lực). Các yêu cầu về điều kiện hội đủ và số tiền hỗ trợ có thể thay đổi theo khu vực dịch vụ. Trong một số trường hợp, ban phát triển địa phương có thể có danh sách chờ cho các dịch vụ chăm sóc trẻ.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của chủ lao động, các dịch vụ tìm kiếm việc làm và hỗ trợ chăm sóc trẻ, hãy liên hệ với văn phòng Workforce Solutions của quý vị.