Sức khỏe và an toàn

Khi điều hành một cơ sở trông nom chăm sóc trẻ nhỏ, quan trọng là cần bảo đảm sự an toàn và sức khỏe của các trẻ em, gia đình và nhân viên làm việc với bạn. Dưới đây là một số nguồn trợ giúp có thể hữu ích, để bảo đảm chương trình giữ trẻ của bạn đạt các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.

Chăm Sóc cho Trẻ Em Chúng Ta: Các Nguyên Tắc Căn Bản—Các nguyên tắc căn bản về sức khỏe và an toàn đối với hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ

Tiêu chuẩn tối thiểu về quy định chăm sóc trẻ em—Các tiêu chuẩn tối thiểu về hoạt động giữ trẻ của Tiểu Bang Texas cho các trung tâm, gia đình, và các chương trình dành cho trẻ em ở độ tuổi đi học

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics)—Các tài nguyên và công cụ giáo dục về nhiều chủ đề sức khỏe và sức khỏe trẻ em, bao gồm dinh dưỡng, thể dục, sức khỏe răng miệng, giấc ngủ, kế hoạch truyền thông, chủng ngừa, sự phát triển của trẻ và hơn thế nữa.

Thông Tinh dành cho các Cơ Sở Giữ Trẻ —Tìm hỗ trợ thêm trên trang mạng của phân ban Cấp Phép và Quản Lý Giữ Trẻ thuộc Ủy Ban Sức Khỏe và Dịch Vụ Nhân Sinh Texas, trong đó bao gồm các mẫu điền, các quy chế, và các nguồn thông tin trợ giúp.

Keeping Children Safe—Wherever You Go! tờ bích chương nhắc nhở và cung cấp thêm các nguồn trợ giúp để bảo vệ an toàn cho các trẻ em mà bạn trông nom chăm sóc

Look Before You Lock—Nguồn thông tin trợ giúp về tình trạng đột quỵ do nóng trong xe

Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Toàn Quốc về Sức Khỏe và An Toàn tại các Cơ Sở Giữ Trẻ và Chương Trình Mầm Non—Nguồn trợ giúp về các cơ sở dữ liệu và quy chế của tiểu bang về các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn trên toàn quốc

Cẩm Nang Hướng Dẫn về Nguồn Trợ Giúp Ngoài Tiểu Bang cho Các Nhân Viên Giữ Trẻ và Các Bậc Cha Mẹ Nuôi hoặc Chăm Nuôi Trẻ Em Theo Hợp Đồng Với Chính Phủ Cẩm nang hướng dẫn nguồn trợ giúp này cung cấp thông tin liên hệ và hướng dẫn cách tìm hiểu thông tin về thủ tục xác minh lý lịch từ các tiểu bang khác và các lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Báo Cáo Ngược Đãi Trẻ Em—Việc báo cáo có thể không dễ dàng, tuy nhiên là người bắt buộc phải báo cáo, bạn có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Giấc Ngủ An Toàn—Chiến dịch giáo dục cộng đồng cung cấp thêm các nguồn thông tin về SIDS và giấc ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh

Thông Tin Xác Minh Lý Lịch theo Quy Chế Giữ Trẻ Tiểu Bang Texas– Thông tin về kiểm tra lý lịch đối với các gia đình, trung tâm, và chương trình giữ trẻ dành cho độ tuổi đi học có giấy phép hoạt động.

Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm Người Tiêu Dùng Hoa Kỳ—Các trường hợp thu hồi sản phẩm, giáo dục về an toàn, và cảnh báo