Các nguồn lực chăm sóc trẻ em tại Texas

Kết nối các phụ huynh với thông tin giữ trẻ.

Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Giữ Trẻ (Cấp Phép): Cơ Quan Cấp Phép Dịch Vụ Giữ Trẻ quản lý các chương trình giữ trẻ nhằm bảo vệ sức khỏe, sự an toàn, và an lành của các trẻ em trong môi trường chăm sóc ở bên ngoài gia đình. Tìm hiểu thêm về các dạng dịch vụ giữ trẻ và cách thức quản lý các chương trình giữ trẻ của cơ quan cấp phép, cũng như tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau hiện có cho phụ huynh.

5 Bước Lựa Chọn Dịch Vụ Giữ Trẻ cho Con Quý Vị: Phần hướng dẫn 5 bước này sẽ giải thích cách thức tiếp cận quy trình tìm dịch vụ giữ trẻ thích hợp cho gia đình quý vị, các dạng dịch vụ giữ trẻ có ở Texas, và cách thức đưa ra lựa chọn cuối cùng phù hợp với các nhu cầu của quý vị.

Cơ Quan Trợ Giúp Gia Đình và các Dịch Vụ Bảo Vệ Texas (DFPS) | En Español : Tìm hiểu thêm về những gì mà DFPS làm để nâng cao sức khỏe và an toàn cho các gia đình, đồng thời bảo vệ trẻ em và những người lớn yếu đuối tránh bị ngược đãi, bỏ bê và lợi dụng thông qua các hoạt động điều tra, các dịch vụ và giới thiệu, và các chương trình ngăn ngừa.

Cơ Quan Giáo Dục Texas: Tìm hiểu thêm về cơ quan tiểu bang quản lý hệ thống giáo dục công lập tiểu học và trung học cơ sở cho Texas.

Văn Phòng Hợp Tác Head Start Tiểu Bang Texas: Tìm hiểu về những gì THSSCO có thể làm để giúp các cơ quan Head Start ở Texas hợp tác.

Quy Định Hướng Dẫn về Giáo Dục Mầm Non cho Lứa Tuổi Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Mới Biết Đi và Trẻ Em Ba Tuổi ở Texas | Cũng có phiên bản En Español | Tiếng Việt: Tiếp cận thông tin hướng dẫn về những kiến thức mà trẻ nhỏ cần biết và có thể làm tại các thời điểm khác nhau trong quá trình phát triển; trong đó bao gồm cẩm nang hướng dẫn phụ huynh và các tờ bích chương cho từng độ tuổi cụ thể.

Các Quy Định Hướng Dẫn cho Độ Tuổi Mầm Non Texas | Cũng có phiên bản  |  : Cẩm nang hướng dẫn tiếp cận thông tin và hỗ trợ mà các giáo viên mầm non có thể sử dụng để giúp tất cả các trẻ em chuẩn bị sẵn sàng để thành công ở cấp mẫu giáo.

Ủy Ban Nhân Lực Texas: Tìm hiểu thêm về cơ quan quản lý các dịch vụ phát triển nhân lực cho các hãng sở và người tìm việc ở Texas, trong đó bao gồm cả các Dịch Vụ Giữ Trẻ:

  • Child Care Services – cung cấp học bổng chăm sóc trẻ em cho các gia đình đáp ứng yêu cầu về thu nhập, thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp lâu dài bằng cách tạo điều kiện cho cha mẹ đi làm, tìm kiếm việc làm hoặc tham gia các hoạt động giáo dục.