Hỗ trợ Hành vi Tích cực

Hỗ trợ Hành vi Tích cực là việc phòng ngừa và can thiệp vào các hành vi mang tính thách thức của trẻ nhỏ. Các chiến lược tích cực được sử dụng để thay đổi hành vi có thể bao gồm việc dạy cho trẻ các kỹ năng mới, phòng ngừa các hành vi mang tính thách thức và hỗ trợ trẻ đạt được các kết quả dài hạn và có ý nghĩa. Dưới đây là một số nguồn thông tin:

Cha mẹ có thể giúp gì?

  • Phối hợp để phát triển một thái độ tích cực về trường học
  • Dạy cho con quý vị tầm quan trọng của những hành vi theo như mong đợi ở nhà, ở trường và trong cộng đồng.
  • Tình nguyện tham gia các hoạt động ở trường
  • Hỗ trợ giảng dạy và tăng cường những hành vi được mong đợi cần có ở nhà và trong môi trường cộng đồng.
  • Tham gia vào các hệ thống hướng dẫn và tăng cường nếu con quý vị tham gia một chương trình can thiệp cá nhân hoặc lớp học.
  • Chúc mừng sự thành công của con quý vị

Tuyên bố Chính sách Phòng ngừa và Giảm Tỷ lệ đuổi học của Texas Workforce Commission (Uỷ ban Nhân lực Texas)

TWC cam kết cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn lực cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và giáo dục sớm, người chăm sóc và cha mẹ để hỗ trợ tạo ra bầu không khí lớp học tích cực và trong việc xây dựng các chiến lược để giải quyết các hành vi mang tính thách thức một cách phù hợp nhằm giảm bớt việc bị đình chỉ hoặc đuổi học khỏi cơ sở chăm sóc trẻ.

Tuyên bố Chính sách Phòng ngừa và Giảm Tỷ lệ đuổi học của TWC