Nguồn lực đào tạo

Có nhiều địa điểm khác nhau được nhận dịch vụ giáo dục và đào tạo phát triển chuyên nghiệp. Sau đây là một số nguồn lực có thể hỗ trợ quý vị và đội ngũ nhân viên của quý vị để đạt đến tiềm năng chuyên nghiệp cao nhất của mình.

T.E.A.C.H. là “một chiến lược toàn diện dựa trên nghiên cứu nhằm giáo dục và lưu dụng những nhà thực hành chăm sóc sớm cho trẻ, có tác động tích cực tới kết quả chăm sóc trẻ.”

Hội đồng công nhận chuyên môn – “Chứng nhận Hiệp hội Phát triển ở Trẻ (Child Development Associate, CDA) Credential™ là chứng nhận được công nhận rộng rãi nhất trong lĩnh vực giáo dục sớm ở trẻ (early childhood education, ECE) và là một bước đệm nền tảng trên con đường thăng tiến sự nghiệp ở ECE.“

Tìm các cơ sở huấn luyện để tới chương trình của bạn bằng cách tìm kiếm trong Hệ Thống Phát Triển Nghiệp Vụ Ngành Mầm Non Texas (TECPDS), sử dụng lịch hoạt động để xem hoạt động huấn luyện hiện có trong khu vực của bạn, xem Các Năng Lực Căn Bản mà nhân viên cần được huấn luyện hàng năm, và nhiều chủ đề khác. Các giám đốc cũng có thể lập các tài khoản công việc cũng như tăng cường các tính năng Huấn Luỵện Viên Không Đăng Ký Hành Nghề (nằm trong tất cả các tài khoản TECPDS) để cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ khóa huấn luyện nào mà bạn cung cấp cho nhân viên.

Tích lũy số giờ đào tạo trực tuyến bằng cách xem các mô-đun khác nhau trên trang web của Khóa học chăm sóc trẻ mở rộng AgriLife.

Ban nhân sự địa phương cũng có thể đưa ra những cơ hội đào tạo miễn phí hoặc hiệu quả về mặt chi phí dành cho quý vị, đội ngũ nhân viên của quý vị, cũng như lương, trợ cấp và/hoặc học bổng thông qua các sáng kiến chất lượng địa phương của họ.