Chứng nhận và công nhận chương trình chăm sóc trẻ có chất lượng

Toàn Quốc

Một số chương trình giữ trẻ chọn phấn đấu hướng đến các tiêu chuẩn hoạt động cao hơn và muốn được chứng thực chất lượng.

Trên toàn quốc có nhiều tổ chức nghiệp vụ khuyến khích các tiêu chuẩn chất lượng cao trong giáo dục mầm non:

Hiệp Hội Quốc Gia về Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAEYC)

Chứng Nhận Chương Trình Mầm Non Toàn Quốc (NECPA)

Ủy Ban Chứng Nhận Toàn Quốc về Chăm Sóc và Giáo Dục Trẻ Nhỏ (NAC)

Hiệp Hội Quốc Gia về Giữ Trẻ Tại Gia (NAFCC)

Hội Đồng Chứng Nhận Chất Lượng (COA)

Các Tiêu Chuẩn Mầm Non Chất Lượng Cognia (QELS)

Hiệp Hội các Trường Công Giáo Quốc Tế (ACSI)

Các chương trình Early Head Start và/hoặc Head Start do CCR quản lý

Texas

Texas Rising Star là “một hệ thống đánh giá dịch vụ giữ trẻ dựa trên chất lượng và tự nguyện đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ tham gia chương trình dịch vụ giữ trẻ được trợ cấp của Ủy Ban Nhân Lực Texas.” Có chứng nhận Texas Rising Star cho các cơ sở cung cấp dịch vụ là Trung Tâm Có Giấy Phép Hoạt Động và Gia Đình Giữ Trẻ Có Đăng Ký và Có Giấy Phép Hoạt Động, hội đủ các tiêu chí chứng nhận. Hệ thống chứng nhận Texas Rising Star có ba cấp độ chứng nhận (Hai Sao, Ba Sao, và Bốn Sao), nhằm khuyến khích các chương trình giữ trẻ dần đạt được các tiêu chuẩn chứng nhận cao hơn hướng đến chứng nhận Bốn Sao.

Cơ sở giữ trẻ có chứng nhận Texas Rising Star là chương trình giữ trẻ có hợp đồng phục vụ các trẻ em được nhận trợ cấp của TWC và tự nguyện đáp ứng các yêu cầu vượt các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu về Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của ban Quản Lý Hoạt Động Giữ Trẻ Tiểu Bang.

Trên toàn tiểu bang Texas, các bậc phụ huynh và gia đình ghi danh cho con em mình vào các chương trình giữ trẻ, trong đó bao gồm cả các chương trình giữ trẻ tại trung tâm và tại gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu theo học tại các chương trình giữ trẻ chất lượng cao, các trẻ em có nguy cơ cao sẽ được chuẩn bị tốt trước khi đi học hơn là những trẻ em không tham gia các chương trình giữ trẻ chất lượng.

Các chương trình giữ trẻ tự nguyện đạt được chứng nhận Texas Rising Star, cung cấp dịch vụ giữ trẻ chất lượng vượt Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của Tiểu Bang về trình độ nặng lực của giám đốc và nhân viên, giao tiếp tương tác giữa giáo viên – trẻ em, quản lý chương trình, các môi trường học tập trong nhà/ngoài trời, giáo dục thông tin cho gia đình và khuyến khích gia đình tham gia, có nhiều khả năng đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong quá trình hướng đến các cấp độ chứng nhận Texas Rising Star, các chương trình giữ trẻ đóng góp dần vào sự phát triển của các trẻ em mà họ phục vụ hàng ngày.