Nguồn lực bổ sung

Với tư cách là người cung cấp dịch vụ hoặc người giáo dục chăm sóc trẻ nhỏ, quý vị có thể cần thông tin bổ sung về các tổ chức hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ trên khắp tiểu bang.

(được liệt kê theo bảng chữ cái)

Văn phòng chăm sóc trẻ nhỏ — Văn phòng chăm sóc trẻ nhỏ (Office of Child Care, OCC) hỗ trợ các gia đình lao động có thu nhập thấp bằng cách cho phép tiếp cận các chương trình chăm sóc ban đầu và sau giờ học có chất lượng cao với chi phí hợp túi tiền. OCC quản lý Quỹ chăm sóc và phát triển trẻ nhỏ (Child Care and Development Fund, CCDF) và làm việc cùng chính quyền tiểu bang, lãnh thổ và người đứng đầu cộng đồng thiểu số nhằm cung cấp sự hỗ trợ cho trẻ em cùng gia đình, những người đang phải sắp xếp lại lịch làm việc và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chương trình chăm sóc trẻ phù hợp với nhu cầu của họ, đồng thời chuẩn bị cho con cái họ thành công ở trường học.

Hiệp hội quốc gia về chăm sóc trẻ ở gia đình — Hiệp hội quốc gia về chăm sóc trẻ ở gia đình (National Association for Family Child Care, NAFCC) là hiệp hội chuyên nghiệp duy nhất chỉ tập trung vào việc thúc đẩy trải nghiệm chất lượng cao cho trẻ ở thời kỳ đầu trong môi trường đặc biệt của các chương trình chăm sóc trẻ tại gia đình.  NAFCC đại diện cho một triệu người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại gia đình trên khắp cả nước.

Raising Texas — Raising Texas là một chương trình, một nỗ lực cộng tác trên toàn tiểu bang nhằm tăng cường hệ thống dịch vụ dành cho trẻ nhỏ và gia đình của Texas. Mục đích của chương trình là làm sao để mọi trẻ đều bước vào trường học trong tư thế sẵn sàng học tập và với sức khỏe tốt.

Hiệp hội giáo dục dành cho trẻ nhỏ tại Texas (Texas Association for the Education of Young Children, TAEYC) – Texas AEYC là một đơn vị liên kết cấp tiểu bang của Hiệp hội giáo dục trẻ nhỏ toàn quốc (National Association of Education of Young Children, NAEYC). Đến đây, quý vị được mời tham gia và trở thành một thành viên của tổ chức! Sứ mệnh và tầm nhìn của TAEYC là trân trọng, giáo dục và cố vấn cho trẻ, các gia đình và chuyên gia về buổi đầu thời niên thiếu.

Texas Early Learning Council (Hội đồng học tập sớm Texas) — Hội đồng học tập sớm Texas là một hội đồng cố vấn có sứ mệnh cải thiện mức độ sẵn sàng đến trường ở Texas thông qua các chiến lược mục tiêu xoay quanh bốn lĩnh vực ưu tiên của Hội đồng: Tiếp cận và giao tiếp với phụ huynh; Xây dựng lực lượng lao động và phát triển nghề nghiệp chăm sóc trẻ; Cộng tác và tiêu chuẩn; và Hệ thống dữ liệu và hệ thống đánh giá và cải thiện chất lượng.

Texas Head Start Association (Hiệp hội khởi đầu thuận lợi Texas) — Cùng với Hiệp hội khởi đầu thuận lợi toàn quốc, Hiệp hội này ủng hộ các chính sách nhằm tăng cường dịch vụ cho các chương trình Khởi đầu thuận lợi.

Texas Head Start State Collaboration Office (Văn phòng cộng tác tiểu bang Texas về khởi đầu thuận lợi) — HSSCO tạo điều kiện cho sự cộng tác giữa các cơ quan Khởi đầu thuận lợi và đơn vị cấp Tiểu bang và địa phương, thuộc phụ trách của Phòng khởi đầu khu vực thuộc Văn phòng khu vực. HSSCO điều phối và dẫn dắt nỗ lực để các đơn vị khác nhau làm việc cùng nhau bằng cách sử dụng các phương pháp sau: Giao tiếp (tổ chức nhóm các bên hữu quan để chia sẻ thông tin và lên kế hoạch), Tiếp cận (tạo điều kiện tiếp cận, sử dụng và chính thức hóa các quan hệ đối tác trọng yếu), và Hệ thống (chính sách hỗ trợ, lập kế hoạch và triển khai hệ thống Tiểu bang giữa các cơ quan.)

Texas Licensed Child Care Association (Hiệp hội chăm sóc trẻ được cấp phép Texas) — Thông qua giáo dục, cố vấn và dịch vụ, TLCCA giúp các chuyên gia chăm sóc trẻ: cải thiện thực hành kinh doanh; hiểu biết sâu hơn về sự phát triển của trẻ; phát ngôn theo tiếng nói của tập thể ở Austin và Washington D.C.; và ủng hộ các lợi ích của chăm sóc và giáo dục được cấp phép. Mời chuyên gia chăm sóc trẻ tham gia hiệp hội và khuyến khích tham gia các nhóm liên kết địa phương khác nhau trên toàn Tiểu bang Texas.

Texas Professional Home Child Care Association (Hiệp hội chăm sóc trẻ tại nhà chuyên nghiệp Texas) — Làm việc cùng nhau để thúc đẩy dịch vụ Chăm sóc trẻ tại nhà nhằm phục vụ trẻ nhỏ, phụ huynh và các nhà cung cấp ở Texas một cách tốt nhất.

Texas Workforce Registry – cơ sở dữ liệu miễn phí dựa trên web dành cho các chuyên gia mầm non để lưu trữ và truy cập các tài liệu phát triển nghề nghiệp và giáo dục.