Các Tiêu chuẩn an toàn & Sức khoẻ chăm sóc trẻ

Tất cả các chương trình chăm sóc trẻ tại tiểu bang cần phải tuân thủ theo các quy định về an toàn và sức khoẻ cơ bản, được biết đến là các tiêu chuẩn cấp phép tối thiểu. Nhiều chương trình chăm sóc trẻ, bao gồm các nhà cung cấp được chứng nhận Texas Rising Star, chọn cách vượt qua các tiêu chuẩn cấp phép tối thiểu này bằng cách cung cấp các môi trường học tập chất lượng cao hơn dành cho trẻ em tham gia vào chương trình của họ.

Việc cấp phép chăm sóc trẻ tại Texas được Texas Department of Family and Protective Services’ Child Care Licensing (Bộ phận cấp phép chăm sóc trẻ của Sở dịch vụ bảo vệ và gia đình Texas) giải quyết. Nhiệm vụ của các chương trình này là bảo vệ trẻ em thông qua các quy định và giáo dục.

Trách nhiệm cấp phép chăm sóc trẻ em bao gồm:

  • Điều chỉnh tất cả các hoạt động chăm sóc trẻ và các cơ quan chăm sóc trẻ để bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của trẻ em đang được chăm sóc
  • Cho phép và giám sát các hoạt động và các cơ quan phù hợp với các tiêu chuẩn cấp phép, các quy tắc và luật của tiểu bang
  • Điều tra các khiếu nại cáo buộc các hành vi vi phạm các tiêu chuẩn tối thiểu và các báo cáo về lạm dụng hoặc bỏ bê trong các hoạt động giữ trẻ tại cư gia và nơi giữ trẻ
  • Thông báo cho các bậc phụ huynh và cộng đồng về các chương trình chăm sóc trẻ, bao gồm việc các hoạt động giữ trẻ tại cư gia và nơi giữ trẻ cụ thể tuân thủ như thế nào với các tiêu chuẩn chăm sóc tối thiểu
  • Cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ sự hỗ trợ kỹ thuật về việc đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép, các quy tắc và luật pháp

Dưới đây là một số các nguồn thông tin quan trọng liên quan đến việc cấp phép chăm sóc trẻ: 

Texas Department of Family and Protective Services (Sở dịch vụ bảo vệ và gia đình Texas)En Español

Trang chủ trang web cấp phép chăm sóc trẻ em DFPS