Nguồn lực cho người quản lý

Là Quản Trị Viên của một chương trình giữ trẻ, bạn là người lãnh đạo của các nhân viên, gia đình và cộng đồng trong vấn đề dịch vụ giữ trẻ chất lượng và lứa tuổi mầm non.  Các nguồn trợ giúp hỗ trợ riêng cho vai trò của quản trị viên trong môi trường giữ trẻ đôi khi có thể không dễ dàng tìm được.

Một số nguồn thông tin trợ giúp hay các vấn đề quan trọng cần biết để thành công trong vai trò người lãnh đạo chương trình mầm non là:

Trở thành Người Cung Cấp Dịch Vụ Giữ Trẻ với Ủy Ban Nhân Lực Texas các khu vực của Hội Đồng Nhân Lực tại địa phương. Tại đây, bạn có thể truy cập thêm thông tin về Ủy ban Lực lượng lao động Texas bao gồm Dữ liệu chăm sóc trẻ em, Kế hoạch và Báo cáo của Tiểu bang, Quy định và Tài nguyên.

Bạn muốn tham gia hệ thống các Dịch Vụ Giữ Trẻ và Texas Rising Star nhưng không biết chắc về ảnh hưởng tài chánh? Sử dụng Công Cụ Tính Toán Doanh Thu để biết chứng nhận Texas Rising Star có thể mang lại những lợi ích gì về mặt tài chánh cho chương trình của bạn.

Chương Trình Thực Phẩm Chăm Sóc Trẻ Em và Người Lớn (CACFP) – tìm hiểu thêm về việc cung cấp các bữa ăn bổ dưỡng và đồ ăn nhẹ cho trẻ em đủ điều kiện

Xem Thông Tin và Lịch Sử Cấp Phép Hoạt Động Giữ Trẻ của bạn bằng cách thực hiện tìm kiếm cho chương trình giữ trẻ của bạn và xem lại các báo cáo kiểm tra gần đây cũng như thông tin công cộng về chương trình của bạn.

Bảo đảm tiến hành Kiểm Tra Xác Minh Lý Lịch đầy đủ, trong đó bao gồm cả kiểm tra xác minh qua Dấu Vân Tay của FBI đối với mọi nhân viên, nhân viên thay thế và tình nguyện viên trong chương trình của bạn. Có thể tiến hành xác minh lý lịch trước khi thuê và gia hạn hợp đồng 5 năm một lần.

Xem Thư Viện Trợ Giúp Chuyên Môn của Ban Cấp Phép Giữ Trẻ để biết thêm thông tin, tư vấn, huấn luyện, và tham khảo để giúp bạn tuân thủ, duy trì, và/hoặc đáp ứng hiệu quả hơn nữa các tiêu chuẩn tối thiểu cũng như giúp chương trình đạt kết quả xuất sắc.

Tìm hiểu thêm về Thang Đánh Giá Công Việc Quản Lý Chương Trình (PAS) và hệ thống này có thể làm gì để cung cấp cho chương trình của bạn những hướng dẫn đầy đủ thông tin để cải tiến hơn nữa các phương thức quản lý và kinh doanh.